/ Oferta

Przedstawiamy Państwu pakiet usług jaki oferujemy w ramach umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną:

 

1. Reprezentacja Wspólnoty:

- reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
- reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami

2. Obsługa prawna:

- reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
- opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
- opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty /regulaminy, statut/,

3. Obsługa bankowo - księgowa:

- przeprowadzenie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i Regon,
- otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
- prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
- prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli,
- pobieranie i windykacja pożytków,
- przygotowywanie projektu planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty,

4. Obsługa administracyjna:

- prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
- zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi śmieci i innymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
- zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
- dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
- przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych,
- wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów,

- zakres usług może zostać rozszerzony o usługę sprzątania, na życzenie Wspólnoty. Koszt wspólnoty zostanie ustalony po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prac.

5. Obsługa techniczna nieruchomości:

- prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
- zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
- kontrola nad usuwaniem awarii i jej skutków,
- przygotowywanie planów remontowych,
- nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac,
- wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,

Przedstawiony powyżej pakiet usług jest pakietem podstawowym, oferowanym przez firmę jako zarządcę nieruchomości wspólnej /zakres czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną/.

Oczywiście sam zakres usługi jak i wysokość naszego wynagrodzenia zależą od indywidualnych potrzeb i preferencji Wspólnoty Mieszkaniowej.
Ostateczna forma, zakres przedmiotowy, harmonogram działań oraz standardy naszych usług zostaną określone po zapoznaniu się ze szczegółowymi potrzebami Mieszkańców.